Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Curculionidae

Vrsta

Latinski naziv

Polydrusus mollis (Stroem, 1768)

Srpski naziv


Opis vrste

Živi na Quercus, Fagus, Corylus, Carpinus, Tilia, Crataegus. Razmnožava se partenogenetski, osim u Crnoj Gori i Severnoj Albaniji. Ovu vrstu karakteriše kratka rilica. Nastanjuje pretežno žbunastu vegetaciju. Hrani se velikim brojem vrsta biljaka. Adulti se mogu videti od aprila do jula.
Autor: Snežana Pešić (preradio: Gabor Mesaroš)
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Evropa bez Španije i Grčke, Anadolija, Kavkaz, Severoistočni Kazahstan, Sibir.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica