Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Falconiformes -> familia Accipitridae

Vrsta

Latinski naziv

Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

belorepan


Opis vrste

D.t. 76-92 cm. Rasprostranjen je u većem delu istočne, centralne i severne Evrope, kao i velikom delu severne i centralne Azije. Uglavnom je stanarica. Naseljava strme morske obale, priobalje velikih jezera i plavne podučja oko velikih reka, uglavnom u ravničarskim predelima. Gnezda gradi na visokom drveću (najčešće u očuvanim plavnim šumama) ili na stenama uz morske obale. Hrani se različitim vrstama riba, vodenih ptica (liske, patke i dr), sisara srednje veličine, a redovno se hrani i mrtvim životinjama (naročito zimi). Ugrožen je zbog nestajanja staništa (isušivanje vlažnih područja i narušavanje šumskih ekosistema), smanjenje izvora hrane, trovanja pesticidima i povremenog ilegalnog ubijanja i krađe jaja. U Srbiji je redovna gnezdarica u ravničarskim delovima zemlje, čija se populacija procenjuje na 104-112 gnezdećih parova (Puzović et al 2009).
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o pticama EU - Annex I;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: SPEC 1;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad


Smrtovnice Osmrtnice