Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Anseriformes -> familia Anatidae

Vrsta

Latinski naziv

Aythya nyroca (Guldenstadt, 1770)

Srpski naziv

patka njorka


Opis vrste

D.t. 38–42 cm. Areal obuhvata istočnu Evropu, podunavlje, kao i veći broj srazmerno izdvojenih područja uz obale Sredozemnog mora, u centralnoj Aziji, Bliskom Istoku, Maloj Aziji i severnoj Africi. Selica je. Deo evropske populacije zimu provodi u Mediteranu, dok većina ptica zimuje u Africi i južnoj Aziji. Nastanjuje plitka jezera, bare i močvare sa bujnom vegetacijom i malim površinama otvorene vode. Hrani se pretežno vodenim biljkama, ali i vodenim beskičmenjacima. Predstavlja globalno ugroženu vrstu čija brojnost opada usled nestanka odgovarajućih staništa na koja je usko prilagođena, kao i usled prekomernog lova. Evropska populacija naglo opada, tako da patka njorka danas ima status ranjive vrste u Evropi. U Srbiji se gnezdi 400–550 parova, uz umereno opadanje brojnosti (Puzović et al 2009).
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija NT;
Direktiva o pticama EU - Annex I;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: SPEC 1;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex III;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad


Smrtovnice Osmrtnice