Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Anseriformes -> familia Anatidae

Vrsta

Latinski naziv

Cygnus olor (Gmelin, 1803)

Srpski naziv

labud grbac


Opis vrste

D.t. 140–160 cm. Prisutan u severnoj i centralnoj Evropi, Maloj Aziji i centralnoj Aziji, a veštački je naseljen u Severnu Ameriku. Gnezdeća staništa su stajaće vode sa razvijenom vodenom vegetacijom (bare, ribnjaci i sl), često veštački nastale ili u čovekovoj blizini, dok je van perioda gnežđenja čest na većim otvorenim vodenim površinama (jezera, velike reke). Gradi krupna gnezda sakrivena u priobalnom rastinju. U ishrani preovlađuje hrana biljnog porekla (alge, vodene i suvozemne biljke), ređe vodeni beskičmenjaci i sitne ribe. Povremeno je ugrožen neposrednim ubijanjem od strane čoveka, mada se u pojedinim područjima smatra invazivnom vrstom zbog naglog porasta populacije i agresivnog osvajanja novih staništa. Evropska populacija je u porastu. U Srbiji se gnezdi 70–90 parova, sa trendom naglog širenja areala i povećanja brojnosti (Puzović et al 2009).
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o pticama EU - Annex IIb;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC e;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex III;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad


Smrtovnice Osmrtnice