Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Ciconiiformes -> familia Ardeidae

Vrsta

Latinski naziv

Egretta garzetta (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

mala bela čaplja


Opis vrste

D.t. 55–65 cm. Naseljava južnu Evropu, kaspijski i aralski basen, deo Afrike, južne Azije i Australije. U 20. veku naselila je delove Američkog kontinenta. Severne populacije migriraju. Nastanjuje ravničarska vodena staništa, često oko velikih reka (vlažne livade, bare, mrtvaje, ribnjaci i dr). Gnezdi se kolonijalno, u trsci, priobalnom žbunju ili drveću, najčešće sa drugim vrstama čaplji. Hrani se različitim vodenim životinjama (ribe, vodozemci, beskičmenjaci). Ugrožava je nestanak odgovarajućih vodenih staništa (pre svega vlažnih livada i sličnih plitkih akvatorija). Evropska populacija je u blagom porastu, što je slučaj i u Srbiji gde se gnezdi 950–1.200 parova, uglavnom u Vojvodini (Puzović et al 2009).
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o pticama EU - Annex I;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad