Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Charadriiformes -> familia Charadriidae

Vrsta

Latinski naziv

Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

vivak


Opis vrste

D.t. 28–31 cm. Naseljava gotovo celu Evropu, kao i pojas umerene i centralne Azije do Tihog okeana. Severne i istočne populacije migriraju, i zimu provode u zapadnoj i južnoj Evropi, severnoj Africi, Maloj Aziji, Bliskom istoku, južnoj i jugoistočnoj Aziji. Staništa su mu otvoreni travnati tereni, vlažne livade, pašnjaci, stepe, močvare i poljoprivredna područja. Van perioda gnežđenja, često se zadržava na muljevitim koritima isušenih jezera, u estuarima, lagunama ili močvarama. Gnezdi se na zemlji. Hrani se različitim vrstama beskičmenjaka (insekti i njihove larve, gliste, mekušci i dr), u manjoj meri malim žabama i semenjem biljaka. Populacija vivka u Evropi naglo opada, pri čemu je glavni ugrožavajući faktor nestajanje staništa usled intenziviranja poljoprivrede i melioracije. U Srbiji se gnezdi 2.000–2.500 parova, a trend populacije ocenjen je kao opadajući (Puzović et al 2003).
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o pticama EU - Annex IIb;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: SPEC 2;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex III;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad