Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Ciconiiformes -> familia Ciconiidae

Vrsta

Latinski naziv

Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

bela roda


Opis vrste

D.t. 95–110 cm. Areal vrste obuhvata centralnu i južnu Evropu, Malu Aziju, Bliski Istok, deo centralne Azije i deo severne Afrike. Zimu provodi u podsaharskoj Africi i Indiji. Poznata je po gnežđenju u ljudskim naseljima (na zgradama, električnim stubovima i sličnim objektima), dok se uglavnom hrani na vlažnim livadama, pašnjacima, stepama, močvarama, ali i na poljoprivrednim površinama. Hranu čine insekti, gmizavci, vodozemci, sitni sisari i ptice koje lovi na zemlji. Ugrožena je usled nestajanja povoljnih vlažnih i travnatih staništa, a često strada od sudara sa električnim vodovima ili tokom seobe. Evropska populacija je u blagom porastu, dok se u Srbiji gnezdi stabilna populacija od 1.200-1.300 parova (Puzović et al 2009).
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o pticama EU - Annex I;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: SPEC 2;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad


Smrtovnice Osmrtnice