Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Passeriformes -> familia Emberizidae

Vrsta

Latinski naziv

Emberiza melanocephala Scopoli, 1769

Srpski naziv

crnoglava strnadica


Opis vrste

D.t. 15,5-17,5 cm. Gnezdeći areal obuhvata mediteranske i submediteranske delove Balkanskog i Apeninskog poluostrva, Malu Aziju, veći deo Bliskog Istoka i ravnice između Crnog i Kaspijskog mora. Selica je. Populacije zimu provode u Indiji. Staništa su joj suvi mediteranski pašnjaci i mozaična staništa, stepe i polupustinje sa retkim žbunjem i drvećem, voćnjaci, vinogradi druga i poljoprivredna područja od ravnica do nižih planina. Gnezda gradi blizu tla u žbunastoj vegetaciji. Hrani se semenjem bilojaka, insektima i drugim beskčmenjacima. U Srbiji je do nedavno bila retka gnezdarica, a poslednjih godina je zabeleženo širenje areala u više deova zemlje. Populacija je procenjena na 250-470 gnezdećih parova (Puzović et al 2003).
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: SPEC 2;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad