Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Passeriformes -> familia Emberizidae

Vrsta

Latinski naziv

Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

barska strnadica


Opis vrste

D.t. 13–16 cm. Rasprostranjena je u severnoj i centralnoj Evropi, na izolovanim vodenim staništima južne Evrope i u većem delu severne i centralne Azije. Severne populacije zimi se pomeraju ka jugu. Naseljava barske i močvarne ekosisteme obrasle trskom i rogozom, šaševima i niskim žbunjem. Van perioda gnežđenja sreće se i na drugim otvorenim staništima, uklučujući i poljoprivredna područja. Gnezda gradi na tlu ili niskom žbunju. Uglavnom se hrani semenjem različitih vrsta biljaka. Evropska populacija blago opada. U Srbiji se gnezdi stabilna populacija procenjena na 5.000–7.000 parova (Puzović et al 2003).
Autor: Šćiban Marko i Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad