Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Passeriformes -> familia Paridae

Vrsta

Latinski naziv

Parus palustris Linnaeus, 1758

Srpski naziv

siva senica


Opis vrste

D.t. 11–13 cm. Rasprostranjena je u centralnoj i delovima zapadne i severne Evrope, na Balkanskom i Apeninskom poluostrvu, delovima crnomorskog primorja, Male Azije, zapadne Azije i Dalekog istoka. Uglavnom je stanarica. Staništa su joj očuvane listopadne šume sa dosta mrtvog ili umirućeg drveća, često u blizini močvara ili drugih vodenih staništa, prostraniji parkovi i vrtovi. Gnezdi se u dupljama u drveću. Ishrana se sastoji pretežno od insekata i njihovih larvi. U Evropi brojnost populacije umereno opada usled smanjenja površine očuvanih šuma. U Srbiji se gnezdi 50.000–75.000 parova uz stabilan trend populacije (Puzović et al 2003).
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: SPEC 3;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad