Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Ciconiiformes -> familia Pelecanidae

Vrsta

Latinski naziv

Pelecanus crispus Bruch, 1832

Srpski naziv

kudravi nesit


Opis vrste

D.t. 160-180 cm. Gnezdi se na velikim jezerima Balkanskom poluostrvu, u priobalju Sredozemnog, Crnog i Kaspijskog mora i na nekoliko velikih jezera centralne Azije, Blaiskog Istoka i male Azije (u Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji i Grčkoj, Bugarskoj, Rumuniji, Rusiji, Turskoj, Azerbejdžanu, Mongoliji, Kazahstanu, Uzbekistanu, Turkmenistanu i Iranu). Populacije zimu provode u jugoistočnom Mediteranu, južnoj i jugoistočnoj Aziji. Staništa su mu prostrana i ribom bogata jezera, estuarai, lagune i delte reka. Gnezdi se kolonijalno, uglavnom na manjim ostrvima (uključujući i plutajuća ostrva od trske, rogoza i drugih biljaka). Hrani se gotovo isključivo ribom. Najviše ga ugrožava nestanak staništa usled melioracije vlažnih područja, kao i zbog uznemiravanja, prekomernog ribolova, kolizijom sa električnim vodovima, upotrebe DDT-ja i drugih pesticida i dr. U Srbiji su ptice na seobi i lutanju posmatrane u svega nekoliko navrata.
Autor: Radišić Dimitrije


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija VU;
Direktiva o pticama EU - Annex I;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: SPEC 1;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad