Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Picimorphes -> familia Picidae

Vrsta

Latinski naziv

Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

veliki detlić


Opis vrste

D.t. 23–26 cm. Široko rasprostranjen u celoj Evropi, na Kavkazu i u umerenom pojasu Azije. Uglavnom je stanarica. Naseljava gotovo sve tipove šumskih i polušumskih staništa (listopadne, četinarske i mešovite šume), u ravnicama, pobrđu i brdsko-planinskim predelima, a naseljava i vrtove, voćnjake, drvorede i parkove. Hrani se raznovrsnim beskičmenjacima koje traži na drveću, naročito ispod kore, povremeno sočnim i koštunjavim plodovima. Gnezdi se u dupljama koje sam pravi. Evropska populacija je stabilna. U Srbiji je najbrojnija vrsta detlića, sa stabilnom populacijom od 140.000–210.000 gnezdećih parova (Puzović et al 2003).
Autor: Šćiban Marko i Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad