Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Gruiformes -> familia Rallidae

Vrsta

Latinski naziv

Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

barska kokica


Opis vrste

D.t. 27–31 cm. Areal obuhvata veći deo Evrope, delove centralne i južne Azije, veći deo Afrike južno od Sahare, delove severnoameričkog i južnoameričkog kontinenta. Severne populacije migriraju. Nastanjuje stajaće i sporotekuće vodene ekosisteme sa bogatom priobalnom vegetacijom (bare, močvare, ribnjaci, taložnici otpadnih voda i sl). Gnezda gradi u plitkoj vodi, sakrivena u rastinju trske i rogoza. Hrani se biljkama i različitim sitnim životinjama. Evropska populacija je stabilna. U Srbiji se gnezdi stabilna populacija koja je procenjena na 3.300–4.000 parova (Puzović et al 2003).
Autor: Šćiban Marko i Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o pticama EU - Annex IIb;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex III;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad