Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Charadriiformes -> familia Recurvirostridae

Vrsta

Latinski naziv

Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

vlastelica


Opis vrste

D.t. 33–36 cm. U Evroaziji naseljava atlansku obalu, Mediteran, podunavlje, centralnu, južnu i istočnu Aziju. Kod malobrojnijih kontinentalnih populacija seoba je izraženija.Glavnina evropske populacije gnezdi se u priobalnim područjima, a staništa su joj plitki slatkovodni, braktični i morski ekosistemi, kao što su estuari, solane, slane močvare, stepska i slatinska jezera, taložnici otpadnih voda i dr. Gnezdi se na ostrvcima od blata ili drugog materijala u plitkoj vodi. Hrani se raznovrsnim vodenim beskičmenjacima, a duge noge joj omogućavaju da se hrani u dubokoj vodi gde druge šljukarice ne zalaze. U Evropi, kao i u Srbiji populacija je promenljive brojnosti. U Srbiji se gnezdi 100–200 parova, uglavnom u Vojvodini (Puzović et al 2003).
Autor: Šćiban Marko i Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o pticama EU - Annex I;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: Non SPEC;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad


Smrtovnice Osmrtnice