Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Strigiformes -> familia Strigidae

Vrsta

Latinski naziv

Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)

Srpski naziv

ritska sova


Opis vrste

D.t. 33–40 cm. Rasprostranjena je u severnoj i istočnoj Evropi, većem delu severne i umerene Azije, Severne Amerike, Južne Amerike, Havajskih i Galapagoskih ostrva. Veći deo evropske populacije zimi se pomera ka jugu. Naseljava vlažne livade, močvare, tresave, ritove, livade okružene tajgama i slična staništa na različitim nadmorskim visinama (od ravnica do planinskih visoravni). Gnezda smešta na tlu, sakrivena u gustoj vegetaciji. Hrani se pretežno sitnim sisarima (najčešće voluharicama, rovčicama, miševima, leminzima). Aktivna je i tokom dana. Brojnost evropske populacije je promenljiva. U Srbiji je veoma retka gnezdarica sa promenljivom populacijom procenjenom na 20–30 parova (Puzović et al 2003).
Autor: Šćiban Marko i Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o pticama EU - Annex I;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: SPEC 3;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad