Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Aves -> ordo Ciconiiformes -> familia Threskiornithidae

Vrsta

Latinski naziv

Platalea leucorodia Linnaeus, 1758

Srpski naziv

kašičar


Opis vrste

D.t. 80–93 cm. Srazmerno izdvojene populacije nastanjuju južnu i centralnu Evropu, delove Male Azije, Bliskog Istoka, severne Afrike, centralne Azije, delove Indije i Kine do obala Tihog okeana. Uglavnom je selica. Zimu provodi u Africi, području Mediterana, Bliskog Istoka i južne Azije. Nastanjuje vodena staništa sa otvorenom plitkom vodom (muljevita bare i jezera, vlažne livade, plitke depresije, ribnjaci, delte reka, estuari, lagune i dr). Gnezdi se kolonijalno u trsci i žbunju, često sa čapljama ili vrancima. Hrani se vodenim beskičmenjacima, ribama i vodozemcima koje lovi posebnim pokretima kljuna. Vrsta je ugrožena nestajanjem plitkih vodenih staništa. Evropska populacija je stabilna. U Srbiji se u malom broju kolonija gnezdi 195–280 parova, a populacija se menja iz godine u godinu (Puzović et al 2009).
Autor: Radišić Dimitrije
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Direktiva o pticama EU - Annex I;
Ptice od posebnog značaja za zaštitu u Evropi: SPEC 2;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novi Sad