Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Carabidae

Vrsta

Latinski naziv

Carabus hungaricus Fabricius, 1792

Srpski naziv


Opis vrste

C. hungaricus je trčuljak karakterističan za Palearktik. Tri glavna areala ove vrste su Ruske i Ukrajinske stepe, jedno izolovano područje u Bugarskoj i Karpatski basen. Ova tipično stepska vrsta je kod nas nalažena u Banatu, na peskovitim pašnjacima. Opstanak ove vrste je ugožen, a u nekim zemljama je potpuno nestala. Veličina tela im je oko 25mm.
Autor: Ivan Simonović
Status zaštite vrste


Direktiva o staništima EU - Annex II;
Direktiva o staništima EU - Annex IV;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica