Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Mollusca -> classis Gastropoda -> ordo Pulmonata -> familia Helicidae

Vrsta

Latinski naziv

Cornu aspersum (O.F. Muller, 1774)

Srpski naziv

baštenski puž


Opis vrste

Rasprostranjenost: Albanija, Andora, Austrija, Belgija, Bugarska, Crna Gora, Češka, Danska, Finska, Francuska, Gibraltar, Grčka, Holandija, Hrvatska, Irska, Italija, Kipar, Korzika, Krit, Luksemburg, Mađarska, Malta, Monako, Nemačka, Portugalija, Sardinija, Slovenija, Srbija, Švedska, Švajcarska, Ukrajina, Velika Britanija. Veličina: 30-35 x 32-40 mm. Stanište: žbunje, svetle šume, kultivisana staništa
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste


IUCN crvena lista - Kategorija LC;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić