Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Mammalia -> ordo Artiodactyla -> familia Cervidae

Vrsta

Latinski naziv

Cervus elaphus Linnaeus, 1758

Srpski naziv

evropski jelen


Opis vrste

Ovaj papkar je jedna od najvećih vrsta iz porodice jelena na svetu. Mužjaci (jeleni) su veći od ženki (košuta) i dostižu visinu 175–250 cm i težinu od 160–240 kg, a ženke visinu 160–210 cm i težinu od 120–170 kg. Rasprostranjen je u većem delu Evrope, a naseljava i Kavkaz, Malu Aziju i delove zapadne i centralne Azije. Evropski jelen ima snažne noge i mišićavu građu tela, što mu omogućava dugo i istrajno trčanje, kao i hitar beg od opasnosti. Poseduje i kratak kitnjast rep. Dlaka je leti žuto-crvenkasta sa svetlom bojom na trbuhu i pri repu, a zimi je gušća, duža i tamno-smeđe do smeđe-sive boje. Deo oko repa je beličast. Mužjaci na vratu poseduju dužu dlaku, koja nije prisutna kod ženki. Takođe, karakteristika mužjaka jelena jesu rogovi, čiji rast otpočinje u proleće, a odbacuju ih obično na kraju zime. Sezona parenja počinje polovinom avgusta i traje do sredine oktobra, u zavisnosti od klime podneblja. Tada se mužjaci međusobno nadmeću uz pomoć svojih raskošnih rogova i samo najjači dobijaju privilegiju da se pare i ostave potomstvo. Košute donose mlade na svet u maju ili junu, najčešće jedno, ili ređe, dva. Krda mužjaka i ženki su odvojena, mada je česta pojava prisustva jednogodišnjih mužjaka u krdima košuta. Odrasle košute u periodu teljenja i mužjaci u vreme sezone parenja se kreću samostalno. Jelen je preživar, a hrani se izdancima i pupoljcima šumskog rastinja, različitim travama, usevima i plodovima raznih biljnih vrsta. Kod nas je prisutan u šumskim kompleksima duž većih vodotokova – Save i Dunava, zatim u brdskim i planinskim šumama Đerdapa, Ključke i Negotinske Krajine. Tačna brojnost na nivou Srbije nije dovoljno poznata.
Autor: Bojana Nadaždin & Draženko Rajković
Status zaštite vrste

Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa – Appendix III
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Centar za zaštitu sova, Novi Sad