Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Mammalia -> ordo Artiodactyla -> familia Cervidae

Vrsta

Latinski naziv

Dama dama (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

jelen lopatar


Opis vrste

Jelen lopatar je alohtona vrsta preživara koja potiče sa krajnjeg jugoistoka Evrope i Bliskog Istoka. Znatno je manji od evropskog jelena. Dostiže težinu između 50–75(100) kg. Ukupna dužina tela je oko 150 cm, a visina oko 90 cm. Lopatari kao glavne morfološke karakteristike imaju zdepasto mišićavo telo, kraći vrat i izdaleka uočljiv rep. Ipak, glavno obeležje ove vrste jesu karakteristični rogovi. Imaju ih samo mužjaci i odbacuju ih svake godine. Račvasto su podeljeni, zaobljeni i šire se u oblik lopate, po čemu vrsta i dobija ime. Obojenost veoma varira, a najčešće su boje kestena, sa svetlim tačkama duž celog tela koje su najizraženije leti, dok su zimi dosta tamniji i bez tačaka. Oko repa je svetlije područje oivičeno crnom bojom, a sam rep je smeđi sa crnom linijom. Sezona parenja jelena lopatara počinje krajem septembra i traje do početka decembra. Proleće je godišnje doba kada se košuta teli i na svet donosi jedno, ili ređe, dva laneta. Žive u većim ili manjim krdima. Visoko su adaptabilni u pogledu staništa i klime, a najviše im odgovaraju mešovite listopadne šume koje u blizini imaju veće površine za ispašu. U Srbiju ova vrsta je naseljena sredinom prošlog veka. Najveći deo populacije se nalazi unutar ograđenih lovišta (gatera), a najpoznatija odgajališta su Vratna kod Negotina, Hrastovača kod Subotice, Karađorđevo kod Bačke Palanke, Vorovo na Fruškoj gori i Trešnja na Avali.
Autor: Bojana Nadaždin & Draženko Rajković




Status zaštite vrste

Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa – Appendix III

Invazivna vrsta!


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u Srbiji



Stranicu održava(ju)

Centar za zaštitu sova, Novi Sad


Smrtovnice Osmrtnice