Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Mammalia -> ordo Rodentia -> familia Myoxidae

Vrsta

Latinski naziv

Glis glis (Linnaeus, 1766)

Srpski naziv

sivi puh


Opis vrste

Sivi puh je jedini predstavnik roda Glis na svetu. Dužina tela kod ovog pripadnika reda glodara iznosi oko 30 cm, od toga oko 13 cm odlazi na izrazito kitnjast rep. Prosečna masa tela iznosi između 120 i 160 g. Rasprostranjen je širom kontinentalne Evrope, naseljava i neka veća mediteranska ostrva, a introdukovan je i u Veliku Britaniju. Takođe, izolovane populacije se mogu pronaći u Zakavkazju i u okolini Kaspijskog jezera. Pretežno naseljavaju listopadne ili mešovite šume sa gustom vegetacijom, gde borave među žbunjem i nižim stablima. Najčešće se sreću u hrastovim i bukovim šumama, gde ima dosta žirova koji su im glavni izvor hrane. Žive u dupljama drveća ili između korenja, u šupljinama stena, ali i u ambarima ili na tavanima. Krzno je uglavnom sivo ili sivkasto smeđe, na trbuhu svetlije, dok je rep nešto tamniji od tela. Osim žirom, hrani se i semenjem, bobicama i sočnim voćem, ali mogu jesti i koru drveća, gljive i sitne beskičmenjake. Zimske mesece provode u hibernaciji. Pred sam zimski san, mogu da udvostruče telesnu težinu. Ne razmnožavaju se svake godine, već samo onda kada ima dovoljno hrane. Sezona parenja traje od juna do avgusta. Mužjaci u tom periodu izgube i do polovine svoje telesne mase. Ženke na svet najčešće donesu 4–5 mladunaca. U Srbiji naseljava sve veće šumske komplekse koji se nalaze južno od linije koja spaja Gornje podunavlje, Frušku goru, Avalu i Vršački breg.
Autor: Lana Domuz & Draženko Rajković
Status zaštite vrste

Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa–Appendix III;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Centar za zaštitu sova, Novi Sad