Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Mammalia -> ordo Rodentia -> familia Myoxidae

Vrsta

Latinski naziv

Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758)

Srpski naziv

puh lešnikar


Opis vrste

Puh lešnikar je jedini predstavnik roda Muscardinus. Zajedno sa kitnjastim repom dostiže dužinu 12–15 cm, a telesna masa iznosi 15–30 g. Izuzev Iberijskog poluostrva i krajnjeg severa, nastanjuje veći deo Evropskog kontinenta i deo Male Azije. Osnovno stanište puha lešnikara predstavljaju mešovite i listopadne šume sa dosta šiblja i grmlja. Mogu se naći i na otvorenim prostorima sa žbunjem, u parkovima i baštama. Izbegavaju prostore gde moraju da borave na tlu i uglavnom se ne udaljavaju više od 100 m od svog gnezda. Krzno im je zlatno-braon boje, grlo i grudi su nešto svetliji i imaju izražene crne oči. Puh lešnikar je noćno stvorenje i provodi najveći deo budnih sati tražeći hranu među granama. Ova vrsta provodi zimski period godine u hibernaciji, koja uglavnom traje od oktobra do aprila–maja. Tada prave gnezda na zemlji, u podnožju stabala, od suvog lišća, trave i mahovina. Kada se probude u proleće grade nova gnezda od svežeg lišća i rastinja sa tla, uglavnom u gustom grmlju ili u dupljama. Sezona razmnožavanja u velikoj meri zavisi od vremenskih uslova. Nakon parenja ženke najčešće okote tri do četiri mladunca. Ishrana im je veoma raznolika - hrane se raznim vrstama cveća, voćem, gusenicama različitih vrsta insekata, mladim lišćem, semenjem drveća, orasima i lešnicima koji su im često glavna hrana pre hibernacije. Puh lešnikar je prisutan na području čitave zemlje, osim obešumljenih poljoprivrednih delova Vojvodine.
Autor: Bojana Nadaždin & Draženko Rajković


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste

Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa – Appendix III;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Centar za zaštitu sova, Novi Sad