Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Apionidae

Vrsta

Latinski naziv

Apion frumentarium (Linnaeus 1758)

Srpski naziv


Opis vrste

Živi na Rumex acetosella, Rumex acetosa. Larva se razvija u gali na listu Rumex. Ovu vrstu karakteriše izdužena rilica. Svoje stanište nalazi u biljakama bašti i parkova. Hrani se malim brojem vrsta biljaka. Odrasle jedinke se viđaju od aprila do septembra. (syn. A. miniatum Germar, 1833)
Autor: Snežana Pešić (preradio: Gabor Mesaroš)
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Evropa, Prednja Azija, Srednja Azija, Severna Afrika.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica