Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Curculionidae

Vrsta

Latinski naziv

Lepyrus capucinus (Schaller 1783)

Srpski naziv


Opis vrste

Živi na Salix, Alnus glutinosa, Rubus idaeus, Fragaria. Larva može praviti štete na korenu jagode. Vrstu karakteriše izdužena rilica. Hrane se velikim brojem vrsta biljaka. Odrasle jedinke se viđaju od marta do juna.
Autor: Snežana Pešić (preradio: Gabor Mesaroš)
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Evropa bez Istoka Srednje.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica


Smrtovnice Osmrtnice