Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Curculionidae

Vrsta

Latinski naziv

Rhinusa asellus (Gravenhorst 1807)

Srpski naziv


Opis vrste

Živi na Verbascum. Larva se razvija u malim cecidijama na stablu domaćina. Karakteristična izdužena rilica. Uglavnom nastanjuje biljke parkova i bašti. Hranu nalazi u malom broju vrsta biljaka.
Autor: Snežana Pešić (preradio: Gabor Mesaroš)
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Srednja Evropa, Južna Evropa, Mala Azija, Kavkaz.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica