Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Curculionidae

Vrsta

Latinski naziv

Gymnetron villosulum Gyllenhal 1838

Srpski naziv


Opis vrste

Živi na Veronica anagalis-aquatica, Veronica scutellata, Veronica beccabunga, Anagallis. Larve se razvijaju u cvetu domaćina, izazivajući pojavu ovalnih gala. Ovu vrstu karakteriše izdužena rilica. Nastanjuje biljke bašti i parkova. Hrani se malim brojem vrsta biljaka. Adulti se mogu videti od aprila do septembra.
Autor: Snežana Pešić (preradio: Gabor Mesaroš)
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Evropa bez severa, Kavkaz, Transilvanija.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica


Smrtovnice Osmrtnice