Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Curculionidae

Vrsta

Latinski naziv

Phyllobius oblongus (Linnaeus 1758)

Srpski naziv

smeđa voćna pipa


Opis vrste

Živi na Crataegus, Prunus, Pyrus, Malus, Juglans, Ulmus, Acer, Tilia, Quercus, Populus, Salix. Štetočina na voćkama. Kod ove vrste rilica je kratka i hrani se velikim brojem vrsta biljaka. Nastanjuje pretežno žbunastu vegetaciju. Adulti se mogu videti od aprila do septembra.
Autor: Snežana Pešić (preradio: Gabor Mesaroš)
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Evropa, Sibir.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica


Smrtovnice Osmrtnice