Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Apionidae

Vrsta

Latinski naziv

Protapion apricans (Herbst 1797)

Srpski naziv

detelin surlaš, detelin cvetožder


Opis vrste

Živi na Trifolium pratense, Trifolium montanum. Sredinom maja počinje polaganje jaja u još zelene cvetne glavice crvene deteline, i traje sve do septembra. Nakon 4-8 dana se izležu larve, koje tokom razvića požderu seme iz više cvetova (jedna larva može da uništi 12 cvetova). Larva stara 18-20 dana priprema između cvetova kokon za lutku. Zidovi kokona su obloženi delovima cvetova i snabdeveni ostalom hranom. Iz lutkinog kokona se nakon 8-10 dana izleže mladi adult (od početka jula do kraja oktobra). Pred zimu se adulti povlače u skloništa. U proleće adult napušta zimsko sklonište (zemljište ispod žbunja i na ivicama šuma), otkriva položaj biljke domaćina i leti ka njoj. Prvo se hrani, a potom pristupa razmnožavanju. Adulti se mogu videti u periodu između aprila i novembra. Štetočina na crvenoj detelini. Kod ove vrste rilica je izdužena. Uglavnom nastanjuje biljke parkova i bašti. Hranu nalazi u malom broju vrsta biljaka.
Autor: Snežana Pešić (preradio: Gabor Mesaroš)
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Palearktik.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica