Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Chordata -> classis Mammalia -> ordo Rodentia -> familia Castoridae

Vrsta

Latinski naziv

Castor fiber Linnaeus 1758

Srpski naziv


Opis vrste
[ Ne postoji opis za izabranu vrstu. ]Status zaštite vrste

Direktiva o staništima EU - Annex II;
Direktiva o staništima EU - Annex IV;
Direktiva o staništima EU - Annex V;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Centar za zaštitu sova, Novi Sad