Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Fungi -> phylum Ascomycota -> classis Leotiomycetes -> ordo Helotiales -> familia Dermataceae

Vrsta

Latinski naziv

Drepanopeziza punctiformis Gremmen

Srpski naziv


Opis vrste

Aseksualni stadijum vrste naziva se Marssonina brunnea, razvija se na listovima topole u proleće ili kasno leto kad je povećana vlažnost. Gljivice prezimljuju na opalom lišću i izdancima. Oštećenja na živim listovima su u obliku maslinasto zelenih ili braon crnih tačaka, koje se postepeno spajaju. Konidije se rasprostiru na novo lišće putem kiše. Ako se javi u velikom broju može izazvati rano opadanje listova. Na listovima topola javlja se nekoliko vrsta iz roda Drepanopeziza koje su morfološki veoma slične i mogu se razlikovati samo mikroskopski. D. populi-albae, D. populorum, D. tremulae i D. punctiformis, pri čemu su poslednje dve veoma slične zbog čega ih neki autori smatraju sinonimima.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Severna Amerika, Evropa.

Podaci o nalazima u Srbiji