Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Fungi -> phylum Ascomycota -> classis Orbiliomycetes -> ordo Orbiliales -> familia Orbiliaceae

Vrsta

Latinski naziv

Hyalorbilia inflatula (P.Karst..) Baral & G.Marson

Srpski naziv


Opis vrste

Saprofit, raste u grupama na trulom drvetu raznih vrsta drveća. Apotecije peharaste do diskoidne, prečnika 0.5-1 (1,5) mm, glatke, subsedeće, spljoštene ili konkavne kad su vlažne, svetle, žućkasto bele kad se osuše, sa ravnom ivicom. Za podlogu su pričvršćene središnjim delom i na tom mestu se obično vide bele bazalne hife. Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, (19,6-) 22.5-26.5 (-31,4) × 2.0-2.3 µm, biserijatni ili triserijatni, cilindrično-glavičasti, sa široko zaobljenim vrhom. Parafize proširene na vrhu ali ne izrazito kao kod većine vrsta u familiji, hijaline. Spore cilindrične, blago proširene na krajevima, ravne ili veoma malo zakrivljene,bez septi, hijaline, (4.9-) 5.9-6.9 x 0.8-1 µm.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Evropa, Severna Amerika, Indija, Pakistan, Venecuela, Tajvan.

Podaci o nalazima u Srbiji