Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Fungi -> phylum Ascomycota -> classis Sordariomycetes -> ordo Hypocreales -> familia Clavicipitaceae

Vrsta

Latinski naziv

Claviceps purpurea (Fr.) Tul

Srpski naziv


Opis vrste

Saprob, raste od maja do jula, pojedinačno ili u malim grupama na vlažnim sklerocijama koje su formirane tokom prethodne godine na klasovima različitih vrsta trava i koje leže na zemlji. Plodna tela podeljena na glavu i dršku. Fertilna glava okruglasta do spljoštena, prečnika 1,5-3 mm, oker do narandžasto-žuta, sa finim tamnim tačkama (ostiole peritecije). Drška cilindrična, vijugava, glatka, crvenkasto-braon, 5-15 x 1,5 mm, zakačena beličastim slojem hifa za crnkast, žlebovit, često pomalo savijen sklerocijum. Veličina sklerocijuma zavisi od domaćina. Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, spore paralelne, 160 x 5 µm. Parafiza nema. Spore končaste, 100-120 x 1 µm, glatke, hijaline, zrele višestruko septatne.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Evropa, Severna Amerika.

Podaci o nalazima u Srbiji
Smrtovnice Osmrtnice