Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Fungi -> phylum Ascomycota -> classis Sordariomycetes -> ordo Hypocreales -> familia Hypocreaceae

Vrsta

Latinski naziv

Trichoderma viride Pers.

Srpski naziv


Opis vrste

Saprob, raste u jesen, pojedinačno ili u grupama, uglavnom na vlažnom trulom drvetu, mokroj kori različitih vrsta listopadnog drveća a takođe i na plodonosnim telima drugih gljiva i na ostacima zeljastih biljaka. Plodna tela oblika nepravilno zaobljenog ili jastučastog diska na površini supstrata, prečnika oko 10 mm. Ovi diskovi su uglavnom međusobno razdvojeni a ponekad i zbijeni. Površina je crveno-braon i tamno tačkasta od ostiola peritecija. Ivica je beličasta i režnjevita. Meso beličasto, tvrdo. Anamorfni stadijum ove vrste znatno se češće uočava u prirodi. Razvija se na donjoj strani trulog drveta i izgleda kao plavo-zelena prevlaka. Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 16 spora, uniserijatni, 70 x 5 µm. Parafiza nema. Spore zaobljene, hijaline, fino pegave, 3,5-6 x 3,5-4,5 µm.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Kosmopolitska.

Podaci o nalazima u Srbiji