Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Fungi -> phylum Ascomycota -> classis Sordariomycetes -> ordo Hypocreales -> familia Nectriaceae

Vrsta

Latinski naziv

Nectria cinnabarina (Tode) Fr.

Srpski naziv

crvena bubuljica


Opis vrste

Raste u gustim grupama tokom cele godine na otpalim granama raznih vrsta listopadnog drveća i žbunja. Peritecije prečnika 0,2-0,4 mm, okruglaste do ovalne sa jasnom papilom, grube površine, svetlo crvene do braon-crvene. Veći broj plodnih tela zajedno nalaze se na jastučastoj, nešto svetlije obojenoj, stromi koja izlazi iz kore drveta. Aseksualni stadijum se naziva Tubercularia vulgaris i znatno se češće uočava u prirodi. U ovoj konidijalnoj fazi imaju jastučast izgled i svetlo su narandžaste do roze boje. Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, nepravilno biserijatni, 75-90 x 9,5-12 µm. Spore cilindrično-eliptične, glatke, hijaline, sa jednom septom po sredini i na tom mestu malo sužene, (12) 16-19 (25) x (4) 5,6-6 (9) µm.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Kosmopolitska.

Podaci o nalazima u Srbiji