Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Fungi -> phylum Ascomycota -> classis Sordariomycetes -> ordo Xylariales -> familia Xylariaceae

Vrsta

Latinski naziv

Rosellinia corticium (Schwein.) Sacc.

Srpski naziv


Opis vrste

Saprob, raste tokom godine na otpalim granama velikog broja vrsta listopadnog drveća, a naročito na hrastu (Quercus). Strome uniperitecijatne (retko su 2-3 peritecije srasle), subokruglaste sa spljoštenim do nešto čašicolikim vrhom, često sužene pri osnovi, braon do crnkaste, visine 0,8-1,3 mm i prečnika 0,9-1,4 mm, ektostroma čvrsta, karbonatna, subikulum braon do purpurno braon, obilan, vunast, trajan (barem pri osnovi zrelih stroma), dugo se uzdiže uz strane strome i obično upadljiv između stroma. Ostiole konusne, bradavičave. Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni, cilindrični, 170-200 x 12-15 µm, sa amiloidnim, cilindričnim do ± oblika urne apikalnim aparatom, visine 7-11 µm i širine 4-6,5 µm. Spore tamno braon, elipsoidne sa nejednakim, široko zaokruženim krajevima, 19-27 x 7,5-10 (12) µm; na jednom kraju a ponekad i na oba prisutni ćelijski produžeci, oko cele spore nalazi se sluzavi omotač (vidljiv na svežem materijalu i kod mladih spora); germinativni prorez često sigmoidan ili kos, nalazi se na manje konveksnoj strani.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Kosmoolitska.

Podaci o nalazima u Srbiji