Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Fungi -> phylum Ascomycota -> classis Sordariomycetes -> ordo Xylariales -> familia Xylariaceae

Vrsta

Latinski naziv

Rosellinia mammaeformis (Pers.: Fr.) Ces. & De Not.

Srpski naziv


Opis vrste

Saprob, raste tokom godine na otpalim granama više vrsta listopadnog drveća. Strome uniperitecijatne, raspoređene razbacano do grupno (retko su 2-3 peritecije srasle), poluloptaste do subokruglaste sa obično spljoštenim vrhom (retko čašicolikim), široke pri osnovi, tamno braon do crne, visine 0,6-0,9 mm i prečnika 0,7-1 mm, karbonatne; subikulum odsutan kod zrelih stroma. Ostiole blago do široko konusne, bradavičave. Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni, cilindrični, sa cilindričnim apikalnim aparatom sa istaknutim obodom na vrhu, visine 3,5-5 µm i širine 2,8-3,8 µm. Spore braon, elipsoidne sa nejednakim krajevima, krajevi tamnije obojeni, 17-21 x 6-7 µm; germinativni prorez prav, nalazi se na manje konveksnoj strani, sluzavi omotač prisutan na oba kraja i na spljoštenijoj strani.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Evropa.

Podaci o nalazima u Srbiji