Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Bryophyta -> classis Bryopsida -> ordo Pottiales -> familia Pottiaceae

Vrsta

Latinski naziv

Syntrichia ruralis (Hedw.) F. Weber & D. Mohr

Srpski naziv

Krovska listača


Opis vrste

Vegetativno telo se sastoji od stabljike i listova, poređanih spiralno uz stabljiku. Biljka je visoka 2-5 cm, žuta do smeđezelena, a kad sasuši crnozelena. Stabljika je uspravna ili ustajuća. Listići skoro do vrha sa široko zaobljenim, savijenim obodom, na vrhu sa bodljom.
Kosmopolitna, rasprostranjena vrsta. Opstaje i na suvim, toplim položajima, stoga je česta u peščarama gde obrazuje pionirske kolonije, vezujući pesak. Mestimično česta na tlu, a u planinskom okruženju nastanjuje stene i plitku, rastresitu podlogu. Javlja se takođe na krovovima, pa je zovu i "krovska" mahovina.

Stari naziv Tortula ruralis (Hedw.) Gaertn., Meyer, & Scherb.
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u Srbiji