Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Bryophyta -> classis Bryopsida -> ordo Polytrichales -> familia Polytrichaceae

Vrsta

Latinski naziv

Pogonatum aloides (Hedw.) P. Beauv.

Srpski naziv

Aloidni vlasak


Opis vrste

Niska mahovina, koja sa njenim krutim, tamnozelenim listovima (kao što joj naučno ime asocira) mnogo liči na malu aloju. Široko lancetasti do gotovo trouglasti listovi rastu u rozetama, na crvenkastim uspravno stojećim stablima. Buseni nisu mnogo viši od 1 cm. Suvi listovi priležu uz stablo ili se uvijaju unutra, sveži su uspravni. Rebro se završava u vrhu liske. Mnogo liči na srodan sitni vlasak (Pogonatum nanum) od kojeg ga je teško razlikovati pre sazrevanja fertilnih grana i sporogona – međutim kad izrastu sete (nosači sporofila) lako se razlikuju po obliku čaure: ova kapsula je kod aloides cilindrična, a kod nanum kratka, jajasta. Čaura je bez vrata i stoma, najčešće stoji uspravno, ± ne nagnuta; poklopac je sa kratkim kljunom; kaliptra konusna, pokriva celu čauru. Peristomskih zubaca 32. Dvodoma biljka. Sporonosi u zimskom periodu.
Mahovina zemljišta, raste na siromašnim tlima, kao pionirska vrsta.

Sin. Polytrichum aloides Hedw.
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u Srbiji