Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Protozoa -> phylum Amoebozoa -> classis Myxogastrea -> ordo Stemonitida -> familia Stemonitidaceae

Vrsta

Latinski naziv

Comatricha nigra (Pers.) J. Schröt.

Srpski naziv


Opis vrste

Plazmodijum je providno beo. Sporokarpi rasuti ili u malim grupama, do 9 mm visoki, ali češće manji i uvek manje-više sferični u vlažnim komorama. Drška čini obično najmanje 66% visine sporokarpa i sastoji se od isprepletenih vlakana, ako ne u celoj dršci onda baru njenoj bazi. Kolumela dostiže bar do polovine sporoteke, ali najčešće dolazi do vrha gde se spaja sa kapitulumom. Kapitulum je formiran od guste, elsatične mreže sa glavnim granama povezanim sa kolumelom celom njenom dužinom, često fromirajući i površinsku mrežu u njenoj bazi, pri vrhu često sa petljama i slobodnim krajevima. Spore se ljubičasto-braon boje sa malom, svetlom germinacionom porom, verukulozne, 7,5-9 µm u prečniku.
Autor: Tihomir Simin
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u Srbiji