Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Pteridophyta -> classis Filicopsida -> ordo Hydropteridales -> familia Marsileaceae

Vrsta

Latinski naziv

Marsilea quadrifolia L.

Srpski naziv

Četvorolisna roznorotka, četvoročlana detelina


Opis vrste

Heterosporna vodena paprat sa rizomom i do metra dužine – pojedine kolonije nastaju od jedne jedinke vegetativnim rastom rizoma. Četiri objajasta listića (zapravo dva naspramna para listova) raste na tankim i dugim drškama. Sporonosi od avgusta do novembra. Može se naći u ustajalim vodama mrtvaja i muljevitim plićim delovima močvarnih staništa. Kod letnjih suša periodično može da završi na suvom, gde preživljava u terestrijalnoj formi. Retka je, i zaštićena Konvencijom o zaštiti evropskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija), evropskom Direktivom o zaštiti prirodnih staništa i divlje faune i flore, Pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva - Prilog I - strogo zaštićene vrste (Službeni glasnik Republike Srbije, br. 05/10) i nalazi se na Crvenoj listi ugroženih vrsta po IUCN-u, Evropskoj crvenoj listi i u Crvenoj knjizi flore Srbije (I tom - preliminarna lista najugroženijih biljaka).
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste

Direktiva o staništima EU (Natura 2000) - Annex II,IV (EEC 1992-2009 EC);
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Bernska Konvencija (CoE 1979);
Karpatska konvencija - VU

Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva


Rasprostranjenje

Močvarna mesta. Panonska nizija; Srbija, Hrvatska, Slovenija, Crna Gora.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović