Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Odonata -> familia Gomphidae

Vrsta

Latinski naziv

Gomphus flavipes (Charpentier, 1825)

Srpski naziv


Opis vrste

Raste do 5,5cm. Preovladava crna boja sa žutim uzdužnim crticama s tim sto su ženke nešto više žute, grudi su žute sa crnim crticama a oči plavičaste. Krila su providna sa jakom crnom nervaturom i tamno braon pterostigmom. Ovu vrstu nalazimo na obalama sporotekućih niziskih ravničarskih reka sa peščanim dnom.
Autor: Aca Đurđević
Status zaštite vrste


Direktiva o staništima EU - Annex IV;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Aca Đurđević, Saša Rajkov