Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Cerambycidae

Vrsta

Latinski naziv

Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758

Srpski naziv

velika hrastova strižibuba


Opis vrste

Hrastova strižibuba nastanjuje Evropu, Kavkaz, Malu Aziju i Severnu Ameriku. Razviće larve traje 3-5 godine, a odvija se najčešće u hrastu, ali i u kestenu, orahu, bukvi, brestu, jasenu... Odrasle jedinke se mogu videti od maja do avgusta na deblima u kojima su bile larve, a aktivne su uglavnom predveče i noću. Ova vrsta je veoma rasprostranjena na području Srbije, ali se nalazi sporadično. Veličina tela hrastove strižibube se kreće od 24-53mm.
Autor: Ivan Simonović
Status zaštite vrste


Direktiva o staništima EU - Annex II;
Direktiva o staništima EU - Annex IV;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica


Smrtovnice Osmrtnice