Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Coleoptera -> familia Cerambycidae

Vrsta

Latinski naziv

Morimus asper funereus Mulsant, 1862

Srpski naziv

bukova strižibuba


Opis vrste

Bukova strižibuba je rasprostranjena po celoj jugoistočnoj Evropi. Larve ove vrste se obično razvijaju u bukvi ili hrastu, mada je larva polifagna i može da se hrani čak i četinarima. Odrasle jedinke se mogu naći u junu i julu na panjevima, stablima u kojima se razvija larva ili na zemlji. Ovo je relativno česta vrsta u Srbiji, a spada i među naše krupnije vrste sa veličinom od 30-38mm.
Autor: Ivan Simonović
Status zaštite vrste


Direktiva o staništima EU - Annex II;
Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa - Annex I;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

dr Gabor Mesaroš, Protego - Subotica